Ett nytt lagförslag från Socialdemokraterna vill förbjuda oregistrerade kontantkort. Moderaterna körar bakom (s)olisten med ett liknande förslag som är under bearbetning. Motiveringen är, att man vill förhindra kriminella att ha kontakter som inte är spårbara till fysiska personer. Polisen välkomnar förslaget med öppna armar, trots att man vet, att det är ett faktum, att förbudet inte kommer att sätta dit fler kriminella än idag.
 
Majoriteten svenskar tycker, att det inte är något konstigt eller negativt med lagförslaget. "Den som inte har någonting att dölja..." heter det. Dessutom motiveras förslaget med, att det finns massor med länder där det inte går att ha ett telefonnummer utan att det registreras och styrks med en ID-handling.
 
Men i verkligheten är ett sådant förslag ytterligare ett steg mot ett övervakningssamhälle där storebror har en total kontroll över vad enskilda medborgare har för sig. Vår personliga integritet har kränkts redan med IPRED-lagen, som man vill utöka. FRA registrerar information om miljontals svenskar utan att någon av oss kan få tillgång till den registrerade informationen. Det har vi lydiga svenkarna accepterat och troligtvis kommer det nya lagförslaget klubbas igenom utan att det hörs några kritiska röster. Snart kommer vi även ha ett kontantfritt samhälle - för att kunna spåra varenda transaktion vi gör svenskar emellan.
 
En sådan lag kommer inte att förhindra kriminella att ha ospårbara kontakter med varandra. Alla som har lite kunskap på området vet, att det finns andra sätt att prata med varandra klart och tydligt medan för den som försöker att lyssna av den blir det bara jibberjabber. Med andra ord visar förslaget bara enorm brist på kunskap eller så vill man bara kontrollera medborgarna ytterligare med ett medel.
 
Polisen vet också, att det inte alls är omöjligt att koppla en person till ett oregistrerat kontantkort. Det har hänt i många brottsutredningar. En sådan lag skulle inte göra polisens jobb lättare - snarare tvärtom. De kriminella skulle bara byta metod till något som verkligen är omöjligt att koppla ihop med någon. Det tjänar inget till i det avseende man motiverar lagens behövlighet.
 
Att vi snart har hela vårt liv registrerade hos myndigheter kan ha ödestigra konsekvenser. Det är dit vi är på väg och detta lagsförslag är ett steg på vägen. Därför måste vi höja våra röster. Enough is enough. Det räcker.
 
Vi har rätt till privatliv enligt mänskliga rättigheter. Den rättigheten inskränks steg för steg för oss och snart kommer den inte finnas kvar. Att vi svenskar accepterar det för att "vi inte har någonting att dölja" gör mig förbannad. För sanningen är den, att de flesta av oss kommer att ha en hel del att dölja när våra åsikter, sympatier och kontakter kommer att börja registreras. Och det scenariot är inte helt otänkbart med tanke på den politiska utveckling vi har i det här landet.
 
 
 
 
Lagförslag, förbud, kontantkort, kontrollsamhälle, storebror, åsiktsregistrering,
 

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tog i höstas emot ett förslag från public service-kommittén som yrkar på att man ska göra sig av med dagens TV-avgift och ersätta den med en skatt för alla över 18 år och som har en årsinkomst över 131.000 kronor. Personer som tjänar mindre ska slippa att betala medan alla andra beskattas med ca 1.300 kronor per år.

Lagförslaget kommer troligen klubbas igenom i riksdagen under våren. Inget konstigt i sig. Finland har redan haft denna skatt ett tag, likaså många andra europeiska länder, som har en public service. De som betalar sin TV-avgift idag är detta ett välkommet förslag framför allt om man är ensamstående eller om det bor endast två vuxna i hushållet. Då kommer denna kostnad nämligen sänkas något. Bor det däremot flera myndiga personer under samma tak, blir kostnaden avsevärt mycket högre då TV-avgiften gällde per hushåll och den nya skatten gäller alla över 18 år.

Med förslaget kommer även 120 jobb i Kiruna att försvinna, en liten besparning. Inte heller kommer det finnas några fruktade TV-pejlare eller glada körer som tackar oss för att vi så gärna betalar, att finnas kvar. På sikt sägs det, att avgiften kommer att eventuellt sänkas, men det har jag väldigt svårt att tro. Totalt sett kommer staten håva in mycket, jag menar mycket mer intäkter på detta vis än med TV-avgifterna. Och pengarna kommer att behövas någon annanstans. Har det någonsin hänt, att skatter som denna har sänkts? Se bara på trängselskatten...

TV-skatten ska finansiera alltså mycket mer än sitt eget syfte, d.v.s. leverera oberoende radio och tv till medborgare, en media som man kan lita på i vått och torrt. Och det är just där vi kommer till problemets kärna. Det är nämligen långt ifrån alltid vi levereras oberoende radio och tv. Det står sig uppenbart, att mycket ofta är rapporteringen politiskt vinklad. Ett annat problem är, att makten kopplas nu till public service, vilket innebär, att rapporteringen kommer troligtvis bli än mer vinklad i framtiden.

Vi behöver ett granskande organ, som övervakar public service rapportering och ingriper, sanktionerar och tillrättavisar politiskt vinklad rapportering. Och eftersom med TV-skatten dras det in mycket mer pengar till sammanhanget, borde inte dess finansiering heller vara ett problem.

Men det finns ingen politisk vilja till den här typen av kontrollorgan. Det står sig för mig oförklarligt. Vi tvingas alltså betala för public service, som inte fullföljer sitt uppdrag. Vi kommer alla att betala för att få, även om i mild grad, propaganda levererat till oss. Det är något vi inte borde acceptera.

Eller har vi redan blivit så hjärntvättade, att vi tycker att det är okej? Det är dags för oss som medborgare, att kräva, att vi får det vi beskattas för. Därför är ett införande av ett kontrollorgan en nödvändighet i en demokrati vi försöker upprätthålla. Det tråkiga är, att majoriteten i vårt land tycker, att de politiska filtren som public service har idag är helt på sin plats. De flesta förstår inte ens att de finns där.

kontrollorgan, mediaskatt, oberoende radio och tv, public service, tv-avgift, tv-licens, tv-skatt,
 
Mässlingepidemi med flera dödsfall i Västsverige kan vara ett faktum. Hundratals nyfödda barn har utsatts för smittorisk av ovaccinerad och smittad personal. Ett halvår sedan hade vi ett liknande fall med kikhosta i Danderyds sjukhus i Stockholm. Smittsamma och ibland dödliga barnsjukdomar har fått en renessans i hela Europa. Under 20 års tid har antalet vaccinerade barn minskat och i samma takt har dessa sjukdomar ökat. Vissa barnsjukdomar som mässling kan ha en dödlig utgång och sjukdomar som påssjuka leder ofta till följdsjukdomar som i sin tur kan vara fatala.
 
Varför är det då fler och fler föräldrar som väljer att inte vaccinera sina barn? De kan väl omöjligen medvetet vilja sina barn illa. Nej, en undersökning visar, att föräldrar som hoppar på antivaccintrenden är ofta individer som även i övrigt i livet vill leva så naturligt som möjligt. De använder alternativa kurer mot sjukdomar och bryr sig om sin hälsa mer än gemene man gör.
 
Om föräldrarna bryr sig om hälsan bör de vaccinera sina barn, kan man tycka. Men dessa föräldrar tror hellre på konspirationsteorier än den kalla fakta som vetenskapen har att komma med.
 
Det hela började 1998 då Andrew Wakefield publicerade en studie som visade ett tydligt samband med autism och MPR-vaccinet. Senare kunde det dock bevisas, att Wakefield hade manipulerat resultatet mot mutor om ca fyra miljoner kronor från advokater som ville bevisa sambandet i sina rättstvister. Tiotals studier efter Wakefields har kunnat bevisa, att det inte finns något som helst samband med autism och vaccinationer. Wakefields teorier fick ändå bred spridning. På grund av hans bedrägeri har tusentals barn dött när föräldrarna har låtit bli att vaccinera sina barn. Tack gode gud att Wakefield är numera förbjuden att jobba med medicin.
 
Alternativmedicinen som omsätter över 34 miljarder dollar årligen skyller på "big pharma" för att de endast vill tjäna pengar på vaccinerna och i praktiken injicerar gift i småbarn. Men sanningen är den, att medicintillverkare som i sin tur omsätter över 1.000 miljarder dollar, tjänar bäst när folk är sjuka. Argumenten håller alltså inte. När det gäller att spruta in gifter i folk så är det exakt samma gift som man drabbas av när man får sjukdomen istället.
 
Att ta fram vacciner är kostsamt och en investering man gör utan att veta om forskningen leder till önskat resultat. Att tillverka vaccin är inte heller gratis med tanke på de höga kraven som sjukvården ställer idag. Självklart tjänar läkemedelsföretagen på vacciner. De är ju företag och företagens verksamhet går ut på att göra vinst. Men vinsterna är inte i närheten av vad alternativmedicinen påstår.
 
Effekten av vaccination bygger på en s.k. flockskydd. En sjukdom kan nästintill utrotas om 75-90% av populationen är vaccinerad. I annat fall utgör vaccinet skydd endast för individen. Det står sig helt klart att anledningen till de nya utbrotten är att befolkningen inte längre vaccineras i samma utsträckning. De föräldrar som låter bli att vaccinera sina barn kan således hållas ansvariga för att bidra till detta. 
 
När flockskyddet destabiliseras går inte ett småbarn säker. Nyfödda löper störst risk att dö av barnsjukdomar om de smittas. Det var inte så länge sedan en kvinna som bar smitta med kikhosta som hon fått av sitt ovaccinerade barn, arbetade på neonatala avdelningen på Danderyd sjukhus. I Västsverige är en epidemi med mässling bland hundratals nyfödda troligen ett faktum. Sjuka bebisar som utsätts för att föräldrarna tror på nonsens istället för vetenskap.
 
Ditt val att inte vaccinera ditt barn påverkar inte bara dig och ditt barn. Det påverkar alla andra barn också. Enligt lagen har du rätt att låta bli. Oavsett, så tycker jag, att det är väldigt oansvarigt. I hårda drag tycker jag, att antivaccinrörelsen står för barnmisshandel. Att medvetet utsätta ett barn för en smitta smitta som kan döda det är ingenting annat än barnmisshandel.
 
Jag tror, att uppsåtet som dessa föräldrar har är gott. Inte vill de orsaka sina eller andras barn lidande. Och med vissa sjukdomar spelar det ingen större roll eftersom inte alla sjukdomar vi kan vaccinera oss mot är dödliga. Men följderna kan vara besvärliga. Vi som är gamla nog att genomlidit vattkoppor är också de enda som senare i livet kan drabbas av bältros. Det gör inte de som inte har haft sjukdomen. Så trots uppsåtet är resultatet negativt hur vi än vänder och vrider på det.
 
Frankrike har ett lagförslag uppe som går ut på, att ovaccinerade barn inte får delta i skolan. Föräldrarna måste då ordna hemundervisning på egen bekostnad. Det är ett drastiskt sätt att bemöta det här växande problemet, men i sak kanske nödvändigt. 
 
Jag ser ogärna att ovaccinerade barn tas till barnmottagningar där de kan smitta ovaccinerade bebisar. Lika lite vill jag att dessa barn själva kommer att drabbas av någon av sjukdomarna. Men så länge det finns foliehattar som låter bli att vaccinera sina barn, måste vi vara på alerten. Den annars så hälsomedvetna föräldern är nämligen det största hotet för våra barns hälsa.